เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้แต่ยังมีบางครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากสร้างบ้านใหม่อยู่ในที่สาธารณประโยชน์

- หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าเข้าถึง 9 หมู่บ้าน
- จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า มีจำนวน 1,056 ครัวเรือน0.02s. 0.50MB