เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคม


การศึกษา

มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 3 แห่ง รวม 4 แห่ง ในเขตพื้นที่ แยกได้ ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนบ้านโนนกาหลง (โรงเรียนขยายโอกาส)
    1.1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโนนกาหลง ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ระยะห่างจากอบต.โนนกาหลง 1.5 กิโลเมตร
    1.2 คำขวัญโรงเรียน “ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำจรรยา ”
    1.3 ปรัชญาโรงเรียน “ นตถิ ปัญญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มี ”
    1.4 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นายสมพักตร์ เพ็ญพร
    1.5 จำนวนบุคลากรครู 16 คน แยก เป็นชาย จำนวน 6 คน หญิง จำนวน 10 คน
2. โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส (โรงเรียนขยายโอกาส)
    2.1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านแก่งดูกใส ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ระยะห่างจาก อบต.โนนกาหลง 4.3 กิโลเมตร
    2.2 คำขวัญโรงเรียน “ คุณธรรม นำความรู้ คู่ปร้ชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
    2.3 ปรัชญาโรงเรียน “ ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ”
    2.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นายวีระพันธ์ แสนทวีสุข
    2.5 บุคลากรครู จำนวน 15 คน แยก เป็นชาย จำนวน 5 คน หญิง จำนวน 10 คน
3. โรงเรียนบ้านโนนคูณ (โรงเรียนขยายโอกาส)
     3.1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านโนนกาหลง ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ระยะห่างจาก อบต.โนนกาหลง 22.5 กิโลเมตร
    3.2 คำขวัญโรงเรียน “ เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ใฝ่ใจอาชีพ ”
    3.3 ปรัชญาโรงเรียน “ วิริย อภิญญา วาธาน เสยโย ”
    3.4 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นายจิระ คูณทอง
    3.5 จำนวนบุคลากรครู 14 คน แยกเป็นชาย จำนวน 7 คน หญิง จำนวน 7 คน
4. โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ
    4.1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านดอนโด่ ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ระยะห่างจาก อบต.โนนกาหลง 3.5 กิโลเมตร
    4.2 คำขวัญโรงเรียน “ มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม ”
    4.3 ปรัชญาโรงเรียน “ ปัญญา คือ แสงสว่างแห่งชีวิต ”
    4.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นายมนตรี ศรีสุข
    4.5 จำนวนบุคลากรครู 7 คน แยกเป็นชาย จำนวน 3 คน หญิง จำนวน 4 คน
5. การศึกษานอกระบบ
    - มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลโนนกาหลง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนกาหลง โดยมีครูผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลโนนกาหลง ชื่อ นางสาวอนุสา เจริญลอย
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ โดยจัดตั้งเอง จำนวน 5 ศูนย์ ดังนี้
    1. บ้านโนนสุบัน
    2. บ้านแก่งดูกใส
    3. บ้านโนนคูณ
    4. บ้านดอนโด่-โคกเลียบ
    5. บ้านป่าก้าว


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนในเขตตำบลโนนกาหลง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 7 แห่ง

1. หมู่ที่ 2 วัดบ้านแก่งดูกใส 4. หมู่ที่ 5 วัดแสงเกษม7. หมู่ที่ 9 วัดบ้านหนองแวง
2. หมู่ที่ 3 วัดราชพฤกษ์ 5. หมู่ที่ 7 วัดบ้านป่าก้าว
3. หมู่ที่ 4 วัดบุปผาราม6. หมู่ที่ 8 วัดหนองคู


สาธารณสุข

- ตำบลโนนกาหลง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำตำบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกาหลง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกาหลง มีผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ชื่อ นางศิรยา จันทรโคตรความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- สมาชิก อปพร. จำนวน 240 นาย
0.02s. 0.50MB