เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง มีเส้นทางคมนาคม ดังนี้

- ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และตำบล
- ถนนลาดยาง เชื่อมต่อระหว่างอำเภอพิบูลมังสาหารถึงตำบลโนนกาหลงระยะทาง 37 กิโลเมตร
- ถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 2172 ระหว่างปากทางเข้าบ้านโนนสว่าง ต.อ่างศิลา ถึง บ้านโนนกาหลง
  ระยะทาง 4 กิโลเมตร
- ถนน คสล ในหมู่บ้านมีระยะทางแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้
   หมู่ที่ 1 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 470 เมตร
   หมู่ที่ 2 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร
   หมู่ที่ 3 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร
   หมู่ที่ 4 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 840 เมตร
   หมู่ที่ 5 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร
   หมู่ที่ 6 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร
   หมู่ที่ 7 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 540 เมตร
   หมู่ที่ 8 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร
   หมู่ที่ 9 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร


การโทรคมนาคม

- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ - ตู้
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง0.01s. 0.50MB