เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลตำบลโนนกาหลง เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 13 ตำบลของอำเภอพิบูลมังสาหาร ซึ่งแยกตัวออกมาจาก เขตตำบลโนนกลาง เมื่อต้นปี พ.ศ.2535 เดิมเป็นหน่วยการปกครองในรูปแบบสภาตำบล ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพิบูลมังสาหาร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

ประชากรส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มที่อพยพมาจาก ท้องที่อื่นๆ แล้วมารวมตัวจัดตั้ง เป็นหมู่บ้าน และตำบล ชุมชนส่วนใหญ่ จะอาศัยอยู่ตามพื้นที่ รอยต่อเขื่อนสิรินธร มีวัฒนธรรมประเพณี ที่สืบสานกันมาตั้งแต่โบราณ ชุมชนตั้งหมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนา อย่างมั่นคง

ปัจจุบันมี 9 หมู่บ้าน มีลักษณะชุมชนและวิธีชีวิตเป็นกลุ่มชุมชน ปฏิบัติตามประเพณีนิยม โดยมี นายคำผ่อน เหลากลม เป็นกำนันตำบลโนนกาหลง


0.01s. 0.50MB