เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้ง

ตำบลโนนกาหลงเป็น 1 ใน 13 ตำบล ในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 5 ส่วน คือ ตำบลโนนกลาง ตำบลบ้านแมด ตำบลนาโพธิ์ ตำบลอ่างศิลา และเขื่อนสิรินธร

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1บ้านโนนกาหลง ถนนโนนสว่าง–โนนจันทร์ ตำบลโนนกาหลง ห่างจากอำเภอพิบูลมังสาหาร ประมาณ 37 กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลโนนกลาง
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลบ้านแมด และตำบลนาโพธิ์
ทิศตะวันออกติดต่อกับเขื่อนสิรินธร
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลอ่างศิลา

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบ สลับที่สูง มีสภาพดินร่วนปนทราย มีแหล่งน้ำ ธรรมชาติไหลผ่าน ประชากรอาศัยอยู่ตามแนวเขื่อนสิรินธร


เนื้อที่

ตำบลโนนกาหลง มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 24,437 ไร่ หรือ 39.09 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง


เขตการปกครอง

แยกเป็นหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านโนนกาหลง
หมู่ที่ 2 บ้านแก่งดูกใส
หมู่ที่ 3 บ้านโนนคูณ
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสุบัน
หมู่ที่ 5 บ้านดอนโด่
หมู่ที่ 6 บ้านโคกเลียบ
หมู่ที่ 7 บ้านป่าก้าว
หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู
หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวง

ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,232 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 4,720 คน โดยแยกเป็น ชาย จำนวน 2,389 คน และหญิง จำนวน 2,331 คน โดยสามารถจำแนกประชากรรายหมู่บ้าน ดังแสดงในตาราง

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1โนนกาหลง326332658168
2แก่งดูกใส 418388806202
3โนนคูณ331297628175
4โนนสุบัน376412788200
5ดอนโด่ 341331672182
6โคกเลียบ 14915630586
7ป่าก้าว 18414532982
8หนองคู 12813426282
9หนองแวง13613627255
รวม2,3892,3314,7201,232

ข้อมูล จาก สำนักทะเบียนอำเภอพิบูลมังสาหาร ณ เดือน กรกฎาคม 2554


อาชีพ

ราษฎรของตำบลโนนกาหลงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร โดยเฉพาะการทำนา การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งาน และเพื่อบริโภค รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง
- มีกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มทอผ้า กลุ่มทำขนม กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มทำปลาส้ม กลุ่มปลาเค็ม กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มผู้ใช้น้ำ


หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ปั้มน้ำมันและก๊าซ (ปั้มหลอด)จำนวน 1 แห่ง
โรงสีจำนวน 22 แห่ง
ร้านค้าจำนวน 38 แห่ง0.02s. 0.75MB