เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน121
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน118
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562110
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563114
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่อบต.โนนกาหลง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563116
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี147

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB