เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2

วันที่ 17 เม.ย. 62 หมวดหมู่ งบแสดงสถานะการเงิน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง

เอกสารทั้งหมด 12 ชุด

ประกาศ.pdf79.86 KB
งบกลาง.pdf39.54 KB
งบจ่ายจากเงินรายรับ.pdf83.17 KB
แผนการศึกษา.pdf48.64 KB
แผนเคหะชุมชน.pdf47.70 KB
แผนงานการเกษตร.pdf40.72 KB
แผนงานศาสนา.pdf42.11 KB
แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง.pdf40.68 KB
แผนงานสังคมสงเคราะห์.pdf44.30 KB
แผนบริหารความสงบ.pdf42.38 KB
แผนบริหารงานทั่วไป.pdf48.68 KB
แผนสาธารณสุข.pdf40.80 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

0.02s. 0.50MB