เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256337
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256351
ทะเบียนประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง438
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562544
แผนพัฒนาบุคลากร147
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562159
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)272
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561362
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2561151
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส022
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต165
แผนอัตรากำลัง 3 ปี41
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563793
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561163
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2560-2564169

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB