เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่017
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน219
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน116
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร523
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต417
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563120
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต118
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส037
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต185
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2560-2564192
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR)114
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2560-2564)18

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB