เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่038
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน244
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน142
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร549
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต439
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563144
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต141
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส064
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต1113
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2560-25641121
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR)143
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2560-2564)126

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB