เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่014
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน213
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร512
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต412
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563116
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต116
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส030
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต176
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2560-2564185
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR)15
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2560-2564)15

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB