เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร129
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล119
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563116
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล114
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563114
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง116
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล119
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง116
ทะเบียนประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง4135
แผนพัฒนาบุคลากร195

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB