เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร114
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล18
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256317
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล16
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256315
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง17
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล17
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง19
ทะเบียนประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง456
แผนพัฒนาบุคลากร166

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB