เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร167
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล152
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563139
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล146
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563137
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง141
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล142
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง142
ทะเบียนประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง4359
แผนพัฒนาบุคลากร1173

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB