เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร140
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล128
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563124
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล125
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563121
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง126
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล127
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง127
ทะเบียนประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง4237
แผนพัฒนาบุคลากร1127

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB