เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาววาสนา วงศ์โสภา

  ปลัด อบต.โนนกาหลง

  08-8126-2779

 • นายเจนวิชญ์ ลอยหา

  รองปลัด อบต.โนนกาหลง

  08-7779-4887สำนักปลัด

 • นางสาววราภรณ์ กองเกิด

  หัวหน้าสำนักปลัด

  08-7776-3539

 • นางอุชุกร อวิรุทธิ์จินดา

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  08-9630-0127

 • นางบัวผัน คงสี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  08-1876-5189

 • นางสาวปิยะวดี รุจิยาปนนท์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  08-0767-2484

 • ว่าที่ร้อยโทไตรรงค์ บริบูรณ์

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  08-9424-4218

 • นายทินกร พุ่มจันทร์

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  08-0482-0874

 • นายทศพร บัวใหญ่

  พนักงานขับรถยนต์

  08-8114-2948

 • น.ส.ปิยะธิดา เหลากลม

  คนงาน09-9067-9845ทั่วไป

  09-9067-9845

 • นายชวารา สีสัน

  08-6866-2469นักการภารโรง

  08-6866-2469

กองคลัง

 • -

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวบัวเรียน ศรีทอง

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  08-4476-9319

 • นางศิริรัตน์ หวังดี

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  08-3101-4396

 • นางสาวจิราวรรณ ทองมี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  08-5024-4398

 • นางสาวบังอร คำสิงห์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  06-1935-2093

กองช่าง

 • นายธรอธิป สินรัฐกุล

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  06-5874-9196

 • นางสาววราภรณ์ เหลากลม

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

  06-2196-8671

 • นายชาญชัย บุญราม

  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

  08-5307-9102

 • นายภานุวัฒน์ แก่นจันทร์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

  08-3741-2119

 • นายวีระศักดิ์ จันทะเกษ

  พนักงานสูบน้ำ

  09-0270-2260

 • นายสมศักดิ์ นนท์ศิริ

  พนักงานสูบน้ำ

  08-5140-1735

กองการศึกษาฯ

 • -

  ผู้อำนวยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นายสายันต์ ภาคศิริ

  นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

  06-2448-8288

 • นางสาวสุจิราพร กาเผือก

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

  08-8106-3690

 • นางนันทิกานต์ ลอยหา

  ครู ค.ศ. 1

  08-5682-5266

 • นางสาวทัศนีย์ คำเจริญ

  ครู ค.ศ. 1

  08-5929-6942

 • นางรจนา เรือนเจริญ

  ครู ค.ศ. 1

  08-5307-7849

 • นางสุนีย์ หยงสิทธิ์

  ครู ค.ศ. 1

  08-8084-6394

 • นางศิริวิมล ถนอมจิตร

  ครู ค.ศ. 1

  08-8013-0010

 • นางสมพร กองรัตน์

  ครู ค.ศ. 1

  08-4476-5083

 • น.ส.ศรันย์ภัทร์ เวียงนนท์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านโนนสุบัน

  08-3353-6510

 • นางพิศมัย บุญเจือ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านดอนโด่ - โคกเลียบ

  08-5147-8317

 • นางสาวรัญญณี พลจันทร์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

  08-0056-9896

 • นางสาวสิริยากร ดาหน

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

  092-7103-011

กองสวัสดิการสังคม

 • นางภัทรภร บัวศรี

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  08-0481-1552

 • นางพัชรี สายศรี

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

  08-9424-0144

 • นางสาวฌาณิศม์ ประจันทอน

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  08-4302-5065

0.02s. 0.75MB