เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสุนี ใจประดิษฐ

  ประธานสภา อบต.โนนกาหลง

  08-9720-2799

 • นายสมศักดิ์ ครองทรัพย์

  รองประธานสภา อบต.โนนกาหลง

  08-1548-5224

 • นางสาววาสนา วงศ์โสภา

  เลขานุการสภา อบต.โนนกาหลง

  08-8126-2779สมาชิกสภา

 • นายอำนาจ คำโท

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  08-6867-1005

 • นายประยูร แพงทรัพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  08-7650-1803

 • นายทุเรียน พูลสวัสดิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  08-1660-7695

 • นายคำแปลง ธรรมพิทักษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  08-7376-9007

 • นายทองใบ วิฑูรย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  09-2157-9822

 • นายสมบูรณ์ สิมภะรักษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  08-2318-0242

 • นายสมรัก ดวงจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  09-2160-4651

 • นายสำลอง วงษาชัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  09-0614-1800

 • นางสลับ พลเตชะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  09-4906-4373

 • นายอุดม จันทะเกษ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  09-4369-3093

 • นายสำเรียง วงศ์ด้วง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  08-5142-0751

 • นายสาคร แก่นทน

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  08-5490-7415

 • นายจันทา ผาดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  08-5491-3841

 • นายอัมพร หัตถะกิจ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  09-4528-4288

 • นายบัวพา กองแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  08-5412-9088

0.02s. 0.50MB