เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


"องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ในด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม บนพื้นฐาน
การพัฒนาของการมีส่วนร่วม ของชุมชน เป็นหลัก"พันธกิจ

  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ
  • พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
  • ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน
  • พัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนควบคู่กับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน
0.01s. 0.50MB