เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญตอบแบบสอบถาม "ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)1381 มิ.ย. 63
ขอเชิญตอบแบบสอบถาม "ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)2221 มิ.ย. 63
กิจกรรมแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร289 ม.ค. 63
โครงการสร้างความซื่อสัตย่์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 1427 ส.ค. 62
ขอเชิญตอบแบบสอบถามการวัดการรับรู้ของผู้มีคส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 25621701 พ.ค. 62
ขอเชิญตอบแบบสอบถามการวัดการรับรู้ของผู้มีคส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 25621251 พ.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง7610 เม.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม638 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต618 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ668 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม578 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน558 ม.ค. 62
ขอเชิญตอบแบบสอบถามการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)12320 พ.ย. 61
ขอเชิญตอบแบบสอบถามการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)27520 พ.ย. 61
ประกาศเจตจำนงค์999 ต.ค. 60
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB