เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 28216 เม.ย. 63
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง และประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)102831 พ.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 49626 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB