เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญตอบแบบสอบถาม "ช่องทางการตอบแบบรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)671 เม.ย. 64
ขอเชิญตอบแบบ "ช่องทางการตอบแบบรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)421 เม.ย. 64
ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.25643929 ม.ค. 64
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่ตำบลโนนกาหลงตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25625329 ม.ค. 64
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร527 ม.ค. 64
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564803 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกฯ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ6030 พ.ย. 63
ประกาศการรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี934 พ.ย. 63
กิจกรรมแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร821 ต.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะ่กรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง61 ต.ค. 63
ประกาศการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564961 ต.ค. 63
การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25648330 ก.ย. 63
เรื่องประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.25634431 ส.ค. 63
ประการขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 25639831 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน8428 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก7626 ส.ค. 63
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 25637021 ส.ค. 63
รับสมัครนักบริบาลท้องถิ่น1145 ส.ค. 63
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 และการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.748930 ก.ค. 63
e-service2238 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB