เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563421 ส.ค. 63
รับสมัครนักบริบาลท้องถิ่น115 ส.ค. 63
e-service758 ก.ค. 63
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.25631329 พ.ค. 63
ประกาศอำเภอพิบูลมังสาหาร เรื่องการจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย"1คน 1ตำบลร่วมใจต้านภัย COVID-19" ปร3325 พ.ค. 63
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง1713 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 12130 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง788 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาออกสำรวจพื้นที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562813 ม.ค. 63
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และรายการอาคารชุด (ภ.ด.ส.4)928 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง แผนกำารดำเนินงานองค์การส่วนตำบลโนนกาหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631829 ต.ค. 62
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน1297 ต.ค. 62
งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) ปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง83 ต.ค. 62
โครงการเชิดชูเกีียรคิพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราการ มีความเสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 256281 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27 กันยายน 25621451 ต.ค. 62
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาชบูชา และวันอาสาฬหบูชา ประจำปีงบประมาณ 2562830 ก.ย. 62
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง14930 ก.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่องการบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25361927 ก.ย. 62
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การทำ EM BALL ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลโนนกาหลง11119 ก.ย. 62
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621024 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB