เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.25641529 ม.ค. 64
ประกาศการรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี654 พ.ย. 63
ประกาศการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564661 ต.ค. 63
การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25646130 ก.ย. 63
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 25635121 ส.ค. 63
รับสมัครนักบริบาลท้องถิ่น705 ส.ค. 63
e-service1668 ก.ค. 63
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.25635129 พ.ค. 63
ประกาศอำเภอพิบูลมังสาหาร เรื่องการจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย"1คน 1ตำบลร่วมใจต้านภัย COVID-19" ปร7525 พ.ค. 63
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง5813 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 17030 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง1288 เม.ย. 63
ประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและมาตรการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID)304 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาออกสำรวจพื้นที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25625013 ม.ค. 63
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และรายการอาคารชุด (ภ.ด.ส.4)4228 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง แผนกำารดำเนินงานองค์การส่วนตำบลโนนกาหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635629 ต.ค. 62
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน2177 ต.ค. 62
งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) ปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง363 ต.ค. 62
โครงการเชิดชูเกีียรคิพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราการ มีความเสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562461 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27 กันยายน 25621931 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB