เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564233 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกฯ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ2230 พ.ย. 63
ประกาศการรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี394 พ.ย. 63
ประกาศการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564431 ต.ค. 63
การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643930 ก.ย. 63
เรื่องประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563831 ส.ค. 63
ประการขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 25635231 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน4928 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก4226 ส.ค. 63
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 25633221 ส.ค. 63
รับสมัครนักบริบาลท้องถิ่น505 ส.ค. 63
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 และการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.724730 ก.ค. 63
e-service1278 ก.ค. 63
ขอเชิญตอบแบบสอบถาม "ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)1681 มิ.ย. 63
ขอเชิญตอบแบบสอบถาม "ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)3071 มิ.ย. 63
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.25633929 พ.ค. 63
ประกาศอำเภอพิบูลมังสาหาร เรื่องการจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย"1คน 1ตำบลร่วมใจต้านภัย COVID-19" ปร6425 พ.ค. 63
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง4413 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 15530 เม.ย. 63
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 23916 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB