เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รับสมัครนักบริบาลท้องถิ่น15 ส.ค. 63
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 และการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7430 ก.ค. 63
e-service688 ก.ค. 63
ขอเชิญตอบแบบสอบถาม "ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)1051 มิ.ย. 63
ขอเชิญตอบแบบสอบถาม "ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)2011 มิ.ย. 63
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563629 พ.ค. 63
ประกาศอำเภอพิบูลมังสาหาร เรื่องการจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย"1คน 1ตำบลร่วมใจต้านภัย COVID-19" ปร2725 พ.ค. 63
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง1213 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 11430 เม.ย. 63
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2716 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง698 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาออกสำรวจพื้นที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562313 ม.ค. 63
กิจกรรมแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร159 ม.ค. 63
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และรายการอาคารชุด (ภ.ด.ส.4)428 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง แผนกำารดำเนินงานองค์การส่วนตำบลโนนกาหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631129 ต.ค. 62
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน1197 ต.ค. 62
งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) ปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง33 ต.ค. 62
โครงการเชิดชูเกีียรคิพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราการ มีความเสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 256241 ต.ค. 62
ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง61 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27 กันยายน 25621351 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB