เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน727 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562891 ต.ค. 62
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ8130 ก.ย. 62
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การทำ EM BALL ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลโนนกาหลง4119 ก.ย. 62
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562464 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง2930 ส.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง3555 ส.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง369 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ318 มิ.ย. 62
การพัฒนาเยาวชนให้เข้มแข็งและสามารถทำกิจกรรม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง1458 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง และประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)3531 พ.ค. 62
ขอเชิญตอบแบบสอบถามการวัดการรับรู้ของผู้มีคส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2562881 พ.ค. 62
ขอเชิญตอบแบบสอบถามการวัดการรับรู้ของผู้มีคส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 25621401 พ.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 42126 เม.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง4810 เม.ย. 62
ส่งสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับกาารคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะ215 เม.ย. 62
ส่งสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ คู่มือประฃาชนเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน1611 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต358 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม398 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม338 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB