เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2563 ( แบบสขร.1 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 ( แบบสขร.1 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4(เดือน กรกฎาคม- กันยายน 2563อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2563 ( แบบสขร.1 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน มิถุนายน 2563)อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือนอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานการติดตามผลการรายงานการนำเเผนปฏิบัติสู่การปฏิบัติ อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานประเมินผลควบคุมภายใน อบต วารินอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานผลการตรวจสอบภายในอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2563)อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB