เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน117 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562481 ต.ค. 62
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ1030 ก.ย. 62
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การทำ EM BALL ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลโนนกาหลง619 ก.ย. 62
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562194 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง1330 ส.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง2795 ส.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง259 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ218 มิ.ย. 62
การพัฒนาเยาวชนให้เข้มแข็งและสามารถทำกิจกรรม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง318 มิ.ย. 62
ขอเชิญตอบแบบสอบถามการวัดการรับรู้ของผู้มีคส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2562641 พ.ค. 62
ขอเชิญตอบแบบสอบถามการวัดการรับรู้ของผู้มีคส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 25621281 พ.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1610 เม.ย. 62
ส่งสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับกาารคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะ95 เม.ย. 62
ส่งสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ คู่มือประฃาชนเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน1011 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต188 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม178 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม198 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน188 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ168 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.08s. 0.50MB