เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง1795 ส.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง169 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ158 มิ.ย. 62
การพัฒนาเยาวชนให้เข้มแข็งและสามารถทำกิจกรรม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง218 มิ.ย. 62
ขอเชิญตอบแบบสอบถามการวัดการรับรู้ของผู้มีคส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2562551 พ.ค. 62
ขอเชิญตอบแบบสอบถามการวัดการรับรู้ของผู้มีคส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 25621221 พ.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1010 เม.ย. 62
ส่งสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับกาารคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะ55 เม.ย. 62
ส่งสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ คู่มือประฃาชนเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน511 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต138 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม118 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม138 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน138 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ108 ม.ค. 62
ขอเชิญตอบแบบสอบถามการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)18520 พ.ย. 61
ขอเชิญตอบแบบสอบถามการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)9420 พ.ย. 61
เกี่ยวกับตำบล- สินค้าOTOPและภูมิปัญญาท้องถิ่น1613 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256210828 ก.ย. 61
แบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นของประชาชนตำบลโนนกาหลงในการรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง112 ม.ค. 61
ประกาศเจตจำนงค์549 ต.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB